Pinel natura d.o.o.

 

Novosti

TEHNIKE POLAGANJA PARKETA

Radi se o uzorcima koji se mogu postići različitim polaganjem parketnih daščica na položenom parketu. Kako je uzorak ovisan o nizu čimbenika, kao što su, primjerice - dimenzije parketnih daščica, brojne mogućnosti sastavljanja i kombiniranja dizajna parketa i bordura…, prilikom predstavljanja ćemo se ograničiti samo na najosnovnije tehnike. One su:

  • riblja kost
  • simetrično brodsko polaganje
  • slobodan pomak (asimetrično brodsko polaganje)
  • rub i obrubni pojas
  • mozaik

a) riblja kost

Pojedinačne daščice polažemo u usporednim nizovima pod kutom od 90 stupnjeva, tako da se čelo jedne parketne daščice dodiruje sa stranicom druge. Kod klasičnog parketa s perom i utorom zato i imamo "lijeve" i "desne" daščice, to jest one koje pero imaju na lijevoj, i one koje ga imaju na desnoj strani. U jedan se paket pakira polovica od svake vrste. Na riblju kost možemo, naravno, polagati i parket bez pera i utora, na primjer - lam parket.


Postoji više inačica uzorka riblje kosti:
  • s obzirom na smjer polaganja, uzorak može biti ravan ili dijagonalni,
  • s obzirom na oblik, riblja kost može biti jednostruka, dvostruka ili čak i trostruka.

Kod ravnog uzorka trebamo zacrtati sredinu i započeti s polaganjem od sredine, i to u smjeru od vrata prema izvoru svjetlosti. Usporedno s prvim redom polažemo redove prvo prema jednoj, a zatim prema drugoj strani. Kod dijagonalnog uzorka započinjemo s polaganjem u lijevom ili desnom kutu i polažemo prema suprotnom uglu. I ovdje polažemo u smjeru izvora svjetlosti.

Jednostruka, dvostruka ili trostruka riblja kost znači, da se jedna, dvije ili tri daščice čeono dodiruju sa stranicom samo jedne daščice.

b) simetrično brodsko polaganje

Daščice polažemo po dužini, tako da su čeoni dijelovi svakog drugog reda uvijek na istom mjestu. Dužina daščica mora stoga biti jednaka, pa kraće daščice možemo upotrijebiti samo na početku i na kraju reda.

Možemo ih polagati usporedo sa zidom, ili ukošeno. Kod usporednog polaganja je preporučeno da daščice leže poprečno na glavni izvor svjetlosti, jer će tako čeoni spojevi biti manje vidljivi.

S radom počinjemo kod udaljenijeg zida u prostoru, onoga koji je najbliži izlazu.


c) Slobodan pomak

Kod slobodnog pomaka dužina daščica je različita, ali su čeoni dijelovi neravnomjerno raspoređeni po prostoru.

Parketne daščice polažemo kao kod simetričnog brodskog polaganja, a to znači - usporedno ili poprečno na udaljeniji zid prostora.


d) rub i obrubni pojas

Ovaj uzorak uglavnom predstavlja dvije različite tehnike polaganja u jednom prostoru: glavnina je položena po jednom, a obrubni pojas po drugom uzorku. Razdjeljuje ih rub koji je izrađen od jednog reda uzdužno položenih parketnih daščica.


e) mozaik

Uzorak je nazvan mozaikom zato, jer je to osnovni oblik koji se dobiva polaganjem lamel- odnosno mozaičkog parketa. Radi se o kvadratima uzdužno i poprečno položenih daščica. Ako na takav način polažemo lam parket, moramo odabrati dimenzije koje su međusobno djeljive, na primjer - 300 x 60 milimetara. I kvadrate možemo polagati ravno ili dijagonalno.

 

 na vrh stranice